Экскурсия «Гетто + выставка «Девушки из комнаты №28»»

Описание программы, ориентированной на младший школьный возраст.

Výstava vznikla snahou německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály. Panely představují srozumitelným způsobem život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově.

Выставка возникла стараниями немецкого журналиста и репортера Ханнелоре Бреннер-Воншик,которая, основываясь на воспоминаниях женщин в молодости содержавшихся в Терезине, издала в Германии одноименную книгу, дополненную документальными материалами. Панели выставки подробно описывают жизнь в Терезине нескольких девочек из детского дома гетто.

Úvod výstavy se věnuje politickým událostem ve 30. letech a reflektuje nástup Adolfa Hitlera k moci, obsazení Rakouska a českého pohraničí, tzv. Křišťálovou noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Další část je věnována období pronásledování židovského obyvatelstva před deportacemi. Těžiště výstavy spočívá na vykreslení terezínského ghetta a života dětí a mládeže za jeho zdmi. Panely přinášejí informace o dětských domovech a jejich obyvatelích, o jejich každodenním životě, který zahrnoval nejrůznější výchovné, tvůrčí i vzdělávací činnosti. Několik panelů je věnováno také klíčovým událostem souvisejícím s chodem terezínského ghetta, např. návštěvě Mezinárodního výboru Červeného kříže v létě 1944 a především odcházejícím transportům z Terezína na východ, které zásadně poznamenaly tvář celého terezínského společenství. Závěr výstavy seznamuje s poválečnými osudy těch děvčat, která měla to štěstí a dočkala se konce války. Veškerý text na panelech je doplněn komentářem či výpověďmi jednotlivých pamětnic.

Начало выставки посвящено политическим событиям тридцатых лет и рассказывет о приходе к власти Гитлера, об оккупации Австрии и чешских границ, так называемую «Кристальную ночь» и возникновение протектората Чехия и Моравия. Следующая часть выставки рассказывает о преследовании и депортации людей еврейской национальности. Центральным аспектом выставки является план Терезинского гетто и описание жизни детей и млодежи в этот период. Панели нам демонстрируют информацию о дестких домах гетто и их жителях, о их жизненном укладе и привычках, о том, чем они занимались, чему учились, как проводили время. Несколько панелей посвящены ключевым событиям жизни гетто. В конце выставки вы узнаете о том, как сложилась дальнейшая судьба девочек из комнаты № 28.

Poté se vydáme na jednu z původních půd z doby židovského ghetta, kde se zachovaly nástěnné malby a vzkazy líčící životní podmínky této doby. Tato autentická půda nastíní žákům autentické podmínky v terezínském ghettu a životní ubytovací podmínky. Cestou zpět si projdeme město a ukážu, kde děvčata z výstavy žila.

Потом мы посетим один из чердаков Терезинского гетто, где сохранились на стенах оригинальные рисунки, сообщения, личные вещи людей, живших там. На обратном пути мы прогуляемся по городу, и я вам покажу, где конкретно жили девочки из комнаты №28.

Po občerstvení a přestávce budou pro děti připravené malé úkoly (kreslení, psaní) spojené  s výstavou a půdou, které navštívily.  Formou vyprávění, prezentací jejich výtvorů a jejich fantazie si shrneme celý den. Síla přátelství, malých radostí  a vzájemného respektování by měl být hlavní bod celé exkurze.

После перекуса и перерыва дети выполнят специально подготовленные задания, включающие в себя ответы на несложные вопросы, рисование, отгадывание загадок о посещенной выставке.Мы поговорим о впечатлениях от экскурсии, о силе дружбы и взаимоуважения.